பீட்டர் இன் பீட்டர்

பீட்டர்:- (அடிபட்ட மயக்கதுள்ள இருகான் அப்போ கேட்டான் ) டாக்டர் என்ன ஆச்சு நிக் :- நான் டாக்டரா? என்னாடாச்சு இவனுக்கு, சரி விடு, உன் X-ray காக காதுகிட்ருகேன் Peter பீட்டர்:- டாக்டர் ஆனா எனக்கு… Read more “பீட்டர் இன் பீட்டர்”